Відмінності між методами дослідження та методологією дослідження

Людство постійно намагається вдосконалити світ за допомогою досліджень, систематичної основи, яку ми використовуємо для здобуття нових знань, доповнення до існуючих знань та для розвитку нових процесів та прийомів [i]. Однак для проведення досліджень дослідник повинен впровадити методи дослідження. Ці методи дослідження - це стратегії, інструменти та методи, які використовує дослідник для збору відповідних доказів, необхідних для створення теорій [ii]. Отже, ці методи дослідження повинні бути надійними, достовірними та надійними. Це досягається написанням обґрунтованої методології, яка складається з систематичного та теоретичного аналізу вищезазначених методів дослідження. Методика дозволяє досліднику оцінити та підтвердити суворість дослідження та методи, які використовуються для отримання нової інформації.

Методи дослідження складають лише один компонент багатовимірної методології дослідження. Для дослідників вирішальним є розмежування методів та методології для того, щоб реалізувати добру науку. Таким чином, метою наступної статті є з'ясування подібності та відмінності цих двох понять з метою подальшого полегшення наукових знань та практики.

Методи дослідження

Процес дослідження складається з кроків, які необхідно дотримуватися для ефективного проведення досліджень. Нижче перелічені найбільш важливі аспекти процесу дослідження:

 • Розробіть дослідницьку проблему
 • Проведіть широкий огляд літератури
 • Розробіть гіпотезу або дослідницьке питання
 • Складіть відповідне дослідження та зразок
 • Збір даних та проведення аналізів
 • Перевірте гіпотезу
 • Інтерпретувати та обговорювати
 • Зробіть висновки на основі даних

Усі методи, процедури та інструменти, що використовуються для збору та аналізу інформації в процесі дослідження, називаються спільно методами дослідження. Іншими словами, методи дослідження - це способи, якими дослідники отримують інформацію та знаходять рішення дослідницької проблеми. Усі методи, які використовуються під час дослідження, називаються методами дослідження. Вони включають числові схеми, експериментальні дослідження, теоретичні процедури, статистичні підходи тощо. У методах дослідження є три основні групи:

 • Група перша, який включає всі методи, пов'язані зі збором даних;
 • Група друга, яка включає всі статистичні прийоми, що використовуються для створення зв’язків між змінними; і
 • Група третя, який включає ті методи, які використовуються для оцінки точності результатів.

До другої та третьої груп зазвичай належать аналітичні методи [iii]. Основними видами методів дослідження є

 1. Дослідницьке дослідження, яке допомагає визначити проблему;
 2. Емпіричне дослідження, яке використовує емпіричні докази для вивчення доцільності рішення; і
 3. Конструктивне дослідження, яке перевіряє теорії.

Вищезазначені методи дослідження можна далі поділити на 4 категорії: концептуальні дослідження, кількісні дослідження, прикладні дослідження та описові дослідження. Отже, методи дослідження охоплюють якісні та кількісні розробки, а також відповідні засоби збору даних, такі як дискусії у фокус-групах, опитування, інтерв'ю, систематичні спостереження, методи вибірки тощо. Основна мета методів дослідження - пошук рішень, які вирішують питання дослідницька проблема. Відповідно, методи дослідження є більш корисними на пізніших етапах дослідницького проекту, коли настав час робити висновки [iv]. Підводячи підсумки, методи дослідження включають усі стратегії, процеси та прийоми, які використовує слідчий чи дослідник під час свого дослідницького проекту для успішного ініціювання, виконання та завершення дослідження. Більше того, дослідницькі методи - це лише одна грань багатовимірної концепції, відома як методологія дослідження.

Методологія дослідження

Вищевказана концепція визначається як наука, що стоїть за методами, що використовуються для отримання знань. Іншими словами, методологія - це вивчення використовуваних методів та міркування, чому саме ці методи були використані. Це спосіб систематичного вирішення дослідницької проблеми (тобто аналіз логіки, що стоїть за кроками, зробленими дослідником для відповіді на вказане дослідницьке питання). Розділ методології в будь-якому дослідженні служить метою пояснення способів отримання результатів (тобто методів дослідження, які використовувались, і способів аналізу результатів, щоб читач міг критично оцінити методи дослідження). Методика дослідження забезпечує всеохоплюючу теоретичну та філософську основу, яка використовується на початку проекту для пояснення функціонування та міркувань обраних методів дослідження, а також для керівництва процесом дослідження. Що ще важливіше, методологія будь-якого дослідницького проекту має вирішальне значення для підтримки надійних методів дослідження та результатів, що додає значення висновків та інтерпретацій [v]. Методологія прагне врахувати наступні аспекти:

 • пошук відповідного методу дослідження обраної проблеми,
 • виявлення точності результатів обраного методу та
 • забезпечення ефективності методу дослідження.

Таким чином, добре написана методологія повинна робити наступне:

 • Введіть та поясніть причини загального методологічного підходу (якісного, кількісного чи змішаного методу), що використовується для дослідження,
 • Укажіть, як методи дослідження застосовні до дослідження,
 • Опишіть конкретні методи збору даних,
 • Забезпечити достатнє пояснення методів та процедур аналізу даних та
 • Наведіть обґрунтування обраних методів дослідження.

Для того, щоб дослідження були актуальними, дослідник повинен знати методи дослідження, а також методологію. Дослідники повинні мати знання про розробку певних тестів, а також володіти здатністю обчислювати середнє значення, режим, медіану та стандартне відхилення тощо. Крім того, від дослідників потрібно знати, як і коли застосовувати певні методи дослідження для того, щоб встановіть, які методи застосовні до яких проблем дослідження. Рішення, що стоять за розробкою методології, повинні бути чітко роз'яснені та обґрунтовані, щоб дослідження могли критично аналізуватись та оцінюватися іншими [vi]. Тому методи дослідження являють собою лише один компонент багатовимірної концепції методології дослідження.

Відмінності між методами дослідження та методологією дослідження

Методи Методика
Визначаються як методи або прийоми, які використовуються для збору доказів та проведення досліджень. Забезпечує пояснення та обґрунтування методів, які використовуються у зазначених дослідженнях.
Залучає до проведення опитувань, інтерв'ю, експериментів тощо. Залучає до отримання знань щодо різних методик, що використовуються для проведення досліджень, таких як опитування, інтерв'ю, експерименти тощо.
Основна мета - знайти рішення дослідницьких проблем. Основна мета - використовувати правильні процедури для пошуку рішень дослідницьких проблем.
Вузька сфера практики (тобто складається з різних дослідницьких стратегій, методів, прийомів, інструментів тощо) Набагато ширший обсяг практики, що включає методи дослідження.
Використовується на пізніх стадіях досліджень. Використовується на початкових етапах досліджень.

Висновок

Методика необхідна для систематичного вирішення проблеми дослідження шляхом аналізу логіки різних впроваджених методів дослідження. Використання чіткої методології робить надійними, відтворюваними та правильними методи. Для того, щоб здійснити систематичне, логічне та повторюване дослідження, дослідникам потрібні поглиблені знання методології дослідження.

Методи дослідження є лише однією з аспектів методології дослідження і забезпечують напрямок, за допомогою якого можна знайти рішення дослідницьких проблем. Однак методи дослідження є основним способом проведення досліджень, а методологія дослідницького проекту закріплена у використанні методів дослідження. З урахуванням сказаного, можна з урахуванням того, що обидва явища залежать від існування іншого.